Условия обслуживания | Экскурсии по Братиславе.

Условия обслуживания

1.Вводные положения
Оператор услуги Inessa Dukátová- CA (cestovná agentúra, далее CA), Komárnická 24, 82103 Bratislava, IČO 4487705, DIČ 1044907028.
Условия продажи услуг
услуги в соответствии с Законом № 281/2001 Z.z. o zájazdoch. о турах, условиях деятельности турфирм и турагентства в новой редакции.
Настоящие условия регулируют отношения между клиентом и СА при заказе услуги.

2.Договор купли-продажи

2.1 Договор купли-продажи, заключенный на расстоянии между СА и покупателем (далее клиент), согласованный и заключенный исключительно посредством одного или нескольких средств связи, без физического присутствия продавца и клиента, преимущественно с использованием сайта, электронной почты, телефона, социальной сети.

3.Способ заказа услуги и заключения договора купли-продажи

3.1. Размещая заказ, клиент подтверждает, что ознакомился с настоящими условиями, и согласен с ними.

3.2. Заказ представляет собой договор купли-продажи. Договор купли-продажи создается мгновенно путем зачисления средств на счет за услуги СА от клиента.

4.Оплата за услугу


4.1. Клиент может оплатить необходимую сумму за услугу безналичным переводом, со своего счета на счет Инессы Дукатовой — владелицы «CA» на основании заказа/выставленного счета

4.2. В случае, если время между заказом тура и экскурсии короче, меньше 3 дней, оплату необходимо произвести:

прямым вкладом суммы на банковский счет Инессы Дукатовой
или наличными, в этом случае клиент получит товарный чек, а СА в кратчайшие сроки внесет эти средства на банковский счет.

5. Отмена заказа


5.1. Отмена заказа покупателем:
Клиент имеет право отменить заказ по телефону без объяснения причин в любое время в течение (1) одного часа с момента его отправки. После обязательного подтверждения заказа, только в случае невыполнения продавцом оговоренных условий. Клиент, также может отменить заказ, отправив запрос на адрес электронной почты info@guidebratislava.eu


5.2. Клиент не имеет права на возврат средств, если по какой-либо причине он не принял участие в мероприятии или не уведомил CA об этом факте не менее чем за 24 часа до мероприятия.

5.3. Клиенту известен тот факт, что при покупке услуги в исключительных случаях может возникнуть ситуация, что турагентство не реализует услугу. В таком случае договор не вступает в силу, в таком случае СА обязана вернуть клиенту, без промедления, все раннее уплаченные средства.

Všeobecné obchodné podmienky cestovnej agentúry

1.Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom služby je Inessa Dukátová- CA (cestovná agentúra, ďalej len CA), Komárnická 24, 82103 Bratislava, IČO 4487705, DIČ 1044907028.

Predáva služby v zmysle Zákona č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy vznikajúce medzi klientom a CA pri objednaní služby.

2.Kúpna zmluva

2.1. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva  medzi CA a kupujúcim(ďalej klientom) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a klienta najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, sociálnej sieti.


3.Spôsob objednania služby a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Podaním objednávky klient potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP , a že s nimi súhlasí.

3.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu  pripísaním finančných prostriedkov na účet, za  služby CA od klienta.


4. Platba za službu

4.1. Úhradu požadovanej čiastky klient môže realizovať bezhotovostným prevodom zo

svojho účtu na účet Inessa Dukátová – majiteľ „CA “ na základe objednávky/vystavenej faktúry

4.2. V prípade, že čas medzi objednaním služby  a poskytnutím služby je kratší ako

3 dní, tak platbu je potrebné zrealizovať:

priamym vkladom hotovosti na bankový účet Inessa Dukátová

alebo v hotovosti, pričom v tom  to prípade klient obdrží PPD, a CA tieto finančne prostriedky čo v najkratšom čase vloží na  bankovky účet.                     

5.    Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Klient má právo objednávku telefonicky stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek do (1) jednej hodiny od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky poskytnutia služby.  Klient môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@guidebratislava.eu .

5.2 Klient nemá nárok na vrátenie financov pokiaľ s akého koľ vek dôvodu nezúčastnil sa na akcii, alebo neoznámil tuto skutočnosť CA min 24 hodiny pred akciu.


5.3. Klient berie na vedomie, že pri zakúpení služby môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná agentúra  službu nezrealizuje. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.